1. <tt id="aikme"></tt> <tt id="aikme"></tt>
   <rt id="aikme"></rt>
  2. <tt id="aikme"><noscript id="aikme"></noscript></tt>
  3. <rp id="aikme"></rp>
   <source id="aikme"><meter id="aikme"></meter></source>
   <rt id="aikme"></rt>
  4. <rt id="aikme"></rt>
   <source id="aikme"><nav id="aikme"></nav></source>
   小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 《游泳趣事》

   《游泳趣事》

  5. shěn
  6. lóng
  7. xiáng
  8. shí
  9. yàn
  10. xiǎo
  11. xué
  12. nián
  13.  
  14. xià
  15.  
  16. 沈龍翔實驗小學四年級(下)
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22. jīn
  23. nián
  24. shǔ
  25. jiǎ
  26. lǎo
  27. yóu
  28. yǒng
  29. shí
  30.  
  31. cháng
  32. cháng
  33. shēng
  34.  今年暑假我和老爸一起游泳時,常常發生
  35. xiē
  36. yǒu
  37. de
  38. shì
  39. qíng
  40.  
  41. jiù
  42. lái
  43. jiǎng
  44. jiǎng
  45. lǎo
  46. zài
  47. 一些有趣的事情。我就來講講我和老爸在一起
  48. yóu
  49. yǒng
  50. shí
  51. zuì
  52. yǒu
  53. de
  54. shì
  55. qíng
  56. ba
  57.  
  58. 游泳時最有意思的事情吧!
  59.  
  60.  
  61. yǒu
  62. duì
  63. lǎo
  64. shuō
  65.  
  66.  
  67. lǎo
  68.  
  69. men
  70. lái
  71. wán
  72.  
  73.  有一次我對老爸說:“老爸,我們來玩‘
  74. xià
  75. rén
  76.  
  77. de
  78. yóu
  79. ba
  80.  
  81.  
  82. 嚇死人’的游戲吧!”
  83.  
  84.  
  85.  
  86. hǎo
  87. ya
  88.  
  89. dàn
  90. shì
  91.  
  92. zěn
  93. me
  94. wán
  95. ne
  96.  
  97.  
  98. lǎo
  99. wèn
  100.  
  101.  “好呀!但是,怎么玩呢?”老爸問。
  102.  
  103.  
  104.  
  105. jiù
  106. shì
  107. biē
  108. qián
  109. shuǐ
  110.  
  111. jiǎ
  112. zhuāng
  113. zhī
  114. dào
  115.  
  116.  “就是我憋氣潛入水底,你假裝不知道,
  117. rán
  118. hòu
  119. yóu
  120. dào
  121. shēn
  122. páng
  123.  
  124. gǎo
  125. xiē
  126. xiǎo
  127. dòng
  128. zuò
  129.  
  130. zài
  131. rán
  132. mào
  133. 然后我游到你身旁,搞一些小動作,再突然冒
  134. chū
  135. lái
  136. jiǎ
  137. zhuāng
  138. bèi
  139. xià
  140. le
  141. tiào
  142.  
  143. zhī
  144. dào
  145. méi
  146.  
  147. hǎo
  148.  
  149. kāi
  150. shǐ
  151. 出來你假裝被嚇了一大跳。知道沒?好,開始
  152.  
  153.  
  154. !”
  155.  
  156.  
  157.  
  158. ò
  159.  
  160.  
  161.  “哦!”
  162.  
  163.  
  164. àn
  165. zhào
  166. guī
  167. shuō
  168. de
  169.  
  170. shēn
  171. shēn
  172. de
  173. le
  174. kǒu
  175.  
  176.  我按照規則里說的,深深的吸了一口氣,
  177. qián
  178. shuǐ
  179.  
  180. yóu
  181. le
  182. xiǎo
  183. duàn
  184. zhī
  185. hòu
  186.  
  187. tōu
  188. tōu
  189. de
  190. yǎn
  191. jīng
  192. 潛入水底,游了一小段之后,偷偷的把眼睛浮
  193. shàng
  194. shuǐ
  195. miàn
  196.  
  197. xiàn
  198. lǎo
  199. nǎo
  200. dài
  201. kào
  202. zài
  203. àn
  204. shàng
  205.  
  206. biàn
  207. cóng
  208. 上水面,發現老爸把腦袋靠在岸上,便把從脖
  209. dào
  210. jiǎo
  211. gēn
  212. dōu
  213. pào
  214. zài
  215. shuǐ
  216.  
  217. zhèng
  218. zài
  219. měi
  220. měi
  221. de
  222. xiǎng
  223. shòu
  224. zhe
  225.  
  226. 子到腳跟都泡在水里,正在美美的享受著“日
  227. shuǐ
  228.  
  229.  
  230. xiǎng
  231.  
  232. dài
  233. huì
  234. ér
  235. jiù
  236. huì
  237. měi
  238. měi
  239. de
  240. xiǎng
  241. shòu
  242. 水浴”。我想:待會兒你就不會美美的享受日
  243. shuǐ
  244. le
  245.  
  246. jiāng
  247. huì
  248. shòu
  249. dào
  250.  
  251. shuǐ
  252. guài
  253.  
  254. de
  255.  
  256. shì
  257.  
  258. 水浴了,你將會受到“水怪”的襲擊!于是,
  259. shàng
  260. yòu
  261. qián
  262. shuǐ
  263.  
  264. jìn
  265. háng
  266.  
  267. xià
  268. tiào
  269.  
  270. huá
  271.  
  272. dāng
  273. 我馬上又潛入水底,進行“嚇一跳”計劃。當
  274. yóu
  275. dào
  276. lǎo
  277. páng
  278. biān
  279. shí
  280.  
  281. xiān
  282. le
  283. xià
  284. lǎo
  285. de
  286. yǎng
  287.  
  288. 我游到老爸旁邊時,我先哈了一下老爸的癢,
  289. rán
  290. hòu
  291. yòu
  292. nuè
  293. le
  294. lǎo
  295. xià
  296.  
  297. xiàn
  298. zài
  299. yǐn
  300. yǐn
  301. yuē
  302. yuē
  303. tīng
  304. jiàn
  305. 然后又虐了老爸一下,現在我隱隱約約地聽見
  306. lǎo
  307. zài
  308. shuō
  309.  
  310.  
  311. āi
  312. ya
  313.  
  314. zhè
  315. shì
  316. shí
  317. me
  318. guài
  319. ya
  320.  
  321. zěn
  322. me
  323. zhè
  324. 老爸在說:“唉呀,這是什么怪物呀,怎么這
  325. me
  326. yǎng
  327.  
  328.  
  329. biàn
  330. shàng
  331. yòng
  332. jiǎo
  333. dēng
  334. le
  335. xià
  336. chí
  337.  
  338.  
  339. yuè
  340.  
  341. 么癢!”我便馬上用腳登了一下池底,“躍”
  342. chū
  343. shuǐ
  344. miàn
  345.  
  346.  
  347. wa
  348.  
  349. guài
  350. jiào
  351. le
  352. shēng
  353.  
  354. zuì
  355. hòu
  356. wěn
  357. wěn
  358. dāng
  359. dāng
  360. 出水面,“哇”得怪叫了一聲,最后穩穩當當
  361. zhàn
  362. zài
  363. le
  364. shuǐ
  365.  
  366. ér
  367. lǎo
  368. què
  369. bèi
  370. xià
  371.  
  372. diē
  373.  
  374. chí
  375. 地站在了水里。而老爸卻被嚇得“跌”入池底
  376.  
  377. shàng
  378. lái
  379. hòu
  380.  
  381. lǎo
  382. shuō
  383.  
  384.  
  385. shí
  386. me
  387. guài
  388. ya
  389.  
  390. zhè
  391. me
  392. 。浮上來后,老爸說:“什么怪物呀,這么厲
  393. hài
  394.  
  395. xià
  396. rén
  397. ā
  398.  
  399.  
  400. ér
  401. què
  402. zài
  403. páng
  404. xiào
  405. zhǐ
  406.  
  407. 害、嚇人啊!”而我卻在一旁大笑不止。
  408.  
  409.  
  410. zhè
  411. jiù
  412. shì
  413. lǎo
  414. zài
  415. yóu
  416. yǒng
  417. shí
  418. shēng
  419. de
  420. jiàn
  421.  這就是我和老爸在一起游泳時發生的一件
  422. zuì
  423. yǒu
  424. de
  425. shì
  426. qíng
  427.  
  428. 最有意思的事情。
  429.  
  430.  
  431.  
    
   無注音版:《游泳趣事》
    沈龍翔實驗小學四年級(下)
    
    今年暑假我和老爸一起游泳時,常常發生一些有趣的事情。我就來講講我和老爸在一起游泳時最有意思的事情吧!
    有一次我對老爸說:“老爸,我們來玩‘嚇死人’的游戲吧!”
    “好呀!但是,怎么玩呢?”老爸問。
    “就是我憋氣潛入水底,你假裝不知道,然后我游到你身旁,搞一些小動作,再突然冒出來你假裝被嚇了一大跳。知道沒?好,開始!”
    “哦!”
    我按照規則里說的,深深的吸了一口氣,潛入水底,游了一小段之后,偷偷的把眼睛浮上水面,發現老爸把腦袋靠在岸上,便把從脖子到腳跟都泡在水里,正在美美的享受著“日水浴”。我想:待會兒你就不會美美的享受日水浴了,你將會受到“水怪”的襲擊!于是,我馬上又潛入水底,進行“嚇一跳”計劃。當我游到老爸旁邊時,我先哈了一下老爸的癢,然后又虐了老爸一下,現在我隱隱約約地聽見老爸在說:“唉呀,這是什么怪物呀,怎么這么癢!”我便馬上用腳登了一下池底,“躍”出水面,“哇”得怪叫了一聲,最后穩穩當當地站在了水里。而老爸卻被嚇得“跌”入池底。浮上來后,老爸說:“什么怪物呀,這么厲害、嚇人啊!”而我卻在一旁大笑不止。
    這就是我和老爸在一起游泳時發生的一件最有意思的事情。
    

   小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

   Powered by 小學生日記大全www.inpoker88.com© 2012 www.inpoker88.com Inc.
   Copyright © 2010 小學生日記大全

   辽宁11选5 www.acadiespatiale.com:武隆县| www.ykfone.com:阿勒泰市| www.5niu5.com:临高县| www.smufet.com:石阡县| www.xashanjia.com:洪泽县| www.senimarmer.com:扶风县| www.592chao.com:文安县| www.yritysportti.com:邻水| www.aujardindesgraines.com:耿马| www.leonardhaleyelectric.com:马公市| www.zhimeijie.com:旬邑县| www.ysygs.com:饶阳县| www.materiel-beaute.com:石屏县| www.calentopia.com:扶沟县| www.xggtw.cn:万荣县| www.ilovelingerie.net:加查县| www.zxrmq.com:垫江县| www.hyperprosales.com:锦州市| www.offreznouslolympia.com:西乌| www.itbruce.com:大化| www.romanyrestaurant.com:桦川县| www.laithu.com:遂昌县| www.9959gp.com:龙南县| www.xipica.com:定日县| www.shoottheliving.com:中江县| www.yaonvguan.com:洪雅县| www.spotcoolstuff.net:广宁县| www.ssyqyx.com:凤阳县| www.5itours.com:昌宁县| www.anhaohk.com:微山县| www.fullhouseprinting.com:确山县| www.zhiyitwp.com:台中县| www.erausquyn.com:永川市| www.dedicationcompilation.com:禹城市| www.gtparking.com:宿迁市| www.kyotolive.com:邵阳市| www.summonerscentral.com:通河县| www.mississipp.com:湄潭县| www.wwwhg3533.com:锡林浩特市| www.ceriacell.com:望都县| www.daleysretreat.com:黄石市| www.wwwhg6722.com:钟山县| www.wfhtdr.com:广汉市| www.tech1950.com:仁化县| www.2dfloorplan.com:偃师市| www.autocrz.com:汝南县| www.i-infidelity.com:新泰市| www.hrp4.com:长汀县| www.acseconference.com:蓬安县| www.caigangf.com:常州市| www.free0769.com:大关县| www.jinanyisheng.com:桂阳县| www.unifykorea2009.com:夹江县| www.alshamdc.com:河北省| www.oxzigen.com:岫岩| www.themufflerhouse.com:金寨县| www.blgzs88.com:武汉市| www.ouruolai.com:丹寨县| www.nigumian.com:黄大仙区| www.cqwjwz.com:简阳市| www.kmm-llc.com:长海县| www.kone15.com:友谊县| www.xlodz.com:扬中市| www.xwnkw.cn:武鸣县| www.huangbaodi.com:张掖市| www.99069vv.com:沽源县| www.hzqbsjz.com:崇义县| www.99069pp.com:五大连池市| www.brillonenbarrois.org:玉林市| www.classicblindscc.com:舞钢市| www.vertaxtechnology.com:葫芦岛市| www.shmmlaw.com:和林格尔县| www.cp2260.com:德昌县| www.katibiphotography.com:如东县| www.calentopia.com:蒲城县| www.tearway.com:福鼎市| www.wfhtdr.com:土默特右旗| www.km-alliance.com:台北县| www.49yf.com:台北市| www.kangyuehuanbao.com:临海市| www.mwakazi.com:绥江县| www.opomart.com:大新县| www.lslcw.com:若尔盖县| www.jnddq.com:延庆县|