1. <tt id="aikme"></tt> <tt id="aikme"></tt>
   <rt id="aikme"></rt>
  2. <tt id="aikme"><noscript id="aikme"></noscript></tt>
  3. <rp id="aikme"></rp>
   <source id="aikme"><meter id="aikme"></meter></source>
   <rt id="aikme"></rt>
  4. <rt id="aikme"></rt>
   <source id="aikme"><nav id="aikme"></nav></source>
   小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 日記一則

   日記一則

  5.    
  6. yuè
  7.    
  8. qíng
  9. xīng
  10. 98日晴星期日
  11.  
  12.  
  13. jīn
  14. tiān
  15. shì
  16. xīng
  17.  
  18. tiān
  19. bié
  20. yán
  21.  
  22. chuāng
  23. wài
  24. de
  25. xiǎo
  26.  今天是星期日,天氣特別炎熱,窗外的小
  27. shù
  28. shàng
  29. zhī
  30. zhī
  31. le
  32. tíng
  33. zài
  34. jiào
  35. zhe
  36.  
  37. hǎo
  38. ā
  39.  
  40. hǎo
  41. ā
  42. 樹上幾只知了不停地在叫著,好熱啊!好熱啊
  43.  
  44. rán
  45.  
  46. zhèn
  47. qīng
  48. cuì
  49. de
  50. diàn
  51. huà
  52. líng
  53. shēng
  54. le
  55. jiā
  56. de
  57. níng
  58. !突然,一陣清脆的電話鈴聲打破了家里的寧
  59. jìng
  60.  
  61. yuán
  62. lái
  63. shì
  64. de
  65. hǎo
  66. tóng
  67. xué
  68. zhèn
  69. xuān
  70. lái
  71. de
  72.  
  73. yào
  74. dài
  75. 靜。原來是我的好同學陣宇軒打來的,要帶我
  76. jiāo
  77. jiāng
  78. kàn
  79.       
  80. diàn
  81. yǐng
  82.  
  83. tīng
  84. dào
  85. zhè
  86. hǎo
  87. xiāo
  88.  
  89. gāo
  90. xìng
  91. de
  92. shǒu
  93. 去椒江看3D電影。聽到這個好消息,我高興的手
  94. dǎo
  95.  
  96. 舞足蹈。
  97.  
  98.  
  99. huì
  100. ér
  101.  
  102. kāi
  103. chē
  104. lái
  105. jiā
  106. jiē
  107. le
  108.  
  109. shàng
  110.  不一會兒,他媽媽開車來我家接我了,上
  111. chē
  112. hòu
  113.  
  114. kàn
  115. dào
  116. le
  117. hǎo
  118. jiǔ
  119. méi
  120. yǒu
  121. jiàn
  122. miàn
  123. de
  124. zhèn
  125.  
  126. guài
  127. de
  128. 車后,我看到了好久沒有見面的陣宇。奇怪的
  129. shì
  130.  
  131. men
  132. jiàn
  133. miàn
  134. hòu
  135.  
  136. shuí
  137. méi
  138. yǒu
  139. zhǔ
  140. dòng
  141. shuí
  142. zhāo
  143.  
  144. 是,我們見面后,誰也沒有主動和誰打招呼,
  145. hǎo
  146. xiàng
  147. chéng
  148. le
  149. shēng
  150. rén
  151. yàng
  152. le
  153.  
  154. xiǎng
  155. yīng
  156. gāi
  157. shì
  158. hǎo
  159. jiǔ
  160. méi
  161. 好像成了陌生人一樣了。我想應該是可好久沒
  162. yǒu
  163. jiàn
  164. miàn
  165. le
  166. yǒu
  167. diǎn
  168. shēng
  169. shū
  170. le
  171.  
  172. gǎn
  173. jiào
  174. dōu
  175. yǒu
  176. diǎn
  177. hài
  178. xiū
  179.  
  180. 有見面了有點生疏了,感覺都有點害羞。他媽
  181. de
  182. wán
  183. xiào
  184. le
  185. men
  186. gān
  187. de
  188. miàn
  189.  
  190.  
  191. zěn
  192. me
  193. 媽的一句玩笑打破了我們尷尬的局面。“怎么
  194.  
  195. men
  196. liǎng
  197. dōu
  198. chéng
  199. le
  200. le
  201.  
  202.  
  203. men
  204. liǎng
  205. tīng
  206. le
  207. 啦!你們兩個都成了啞巴了。”我們倆聽了撲
  208. chī
  209. shēng
  210. xiào
  211. le
  212.  
  213. jiàn
  214. jiàn
  215. men
  216. kāi
  217. shǐ
  218. zhǎo
  219. huà
  220. le
  221.  
  222. tán
  223. tiān
  224. 哧一聲笑了,漸漸地我們開始找話題了,談天
  225. shuō
  226.  
  227. shuō
  228. shǔ
  229. kāi
  230. xīn
  231. kuài
  232. de
  233. shì
  234.  
  235. 說地,訴說暑期開心快樂的事。
  236.  
  237.  
  238. huì
  239. ér
  240. jiù
  241. dào
  242. le
  243. jiāo
  244. jiāng
  245. diàn
  246. yǐng
  247. yuàn
  248.  
  249. mén
  250. kǒu
  251. hái
  252. lěng
  253. lěng
  254.  不一會兒就到了椒江電影院,門口還冷冷
  255. qīng
  256. qīng
  257. de
  258.  
  259. kàn
  260. shí
  261. jiān
  262.  
  263. men
  264. shì
  265. zǎo
  266. dào
  267. le
  268. bàn
  269. xiǎo
  270. shí
  271.  
  272. 清清的,一看時間,我們是早到了半個小時。
  273. ā
  274. mǎi
  275. lái
  276. le
  277. liǎng
  278. tǒng
  279. bào
  280. huā
  281.  
  282. men
  283. jiù
  284. zuò
  285. xià
  286. lái
  287. jīn
  288. jīn
  289. yǒu
  290. 阿姨買來了兩桶爆米花,我們就座下來津津有
  291. wèi
  292. de
  293. le
  294. chī
  295. lái
  296.  
  297. shí
  298. jiān
  299. dào
  300. le
  301. kāi
  302. shǐ
  303. jiǎn
  304. piào
  305. le
  306.  
  307. gōng
  308. zuò
  309. rén
  310. 味的起了吃來。時間到了開始檢票了,工作人
  311. yuán
  312. gěi
  313. men
  314. měi
  315. rén
  316. zhuān
  317. yòng
  318. yǎn
  319. jìng
  320.  
  321. dài
  322. shàng
  323. yǎn
  324. jìng
  325. 員發給我們一每人一副專用眼鏡。我戴上眼鏡
  326. shén
  327. le
  328.  
  329. duì
  330. zhe
  331. jìng
  332. zhào
  333.  
  334.  
  335. hái
  336. zhēn
  337. shì
  338. xiǎo
  339. shuài
  340. 神氣極了,對著鏡子一照,嗬!還真是個小帥
  341. le
  342.  
  343. kàn
  344. kàn
  345.  
  346. kàn
  347. kàn
  348.  
  349. men
  350. huì
  351. xīn
  352. de
  353. xiào
  354. le
  355. 哥了。他看看我,我看看他,我們會心的笑了
  356.  
  357. rán
  358. hòu
  359. men
  360. xìng
  361. zhì
  362. zhǎo
  363. dào
  364. de
  365. wèi
  366. zhì
  367. duì
  368. hào
  369. zuò
  370. 。然后我們興致勃勃找到自己的位置對號入座
  371.  
  372.  
  373.  
  374. diàn
  375. yǐng
  376. shí
  377. diǎn
  378. sān
  379. shí
  380. fèn
  381. yuē
  382. kāi
  383. yǐng
  384.  
  385. men
  386. lián
  387. máng
  388. dài
  389.  電影十一點三十分如約開影,我們連忙帶
  390. shàng
  391. yǎn
  392. jìng
  393. zhuān
  394. xīn
  395. zhì
  396. zhì
  397. kàn
  398. le
  399. lái
  400.  
  401. zhè
  402. chǎng
  403. diàn
  404. yǐng
  405. jiào
  406. 上眼鏡專心致志地看了起來,這場電影題目叫
  407.  
  408. shēn
  409. hǎi
  410. tàn
  411.  
  412. zhǔ
  413. yào
  414. jiǎng
  415. shù
  416. le
  417. zhī
  418. xiǎo
  419. hǎi
  420. guī
  421. cóng
  422. dàn
  423. 《深海探奇》主要講述了一只小海龜從蛋殼里
  424. chū
  425. lái
  426. hòu
  427.  
  428. shí
  429. nián
  430. hòu
  431.  
  432. xiǎo
  433. hǎi
  434. guī
  435. zhǎng
  436. le
  437.  
  438. biàn
  439. chéng
  440. le
  441. 出來后,十五年后,小海龜長大了,變成了一
  442. hǎi
  443. guī
  444.  
  445. jué
  446. dìng
  447. hǎi
  448. tàn
  449. xiǎn
  450.  
  451. zài
  452. zhè
  453. tàn
  454. xiǎn
  455. 個大海龜。它決定去大海里去探險,在這探險
  456. zhōng
  457. dào
  458. le
  459. zhòng
  460. zhòng
  461. kùn
  462. nán
  463.  
  464. cōng
  465. míng
  466. de
  467. hǎi
  468. guī
  469. jìn
  470. le
  471. qiān
  472. xìng
  473. 途中遇到了重重困難。聰明的海龜歷盡了千幸
  474. wàn
  475. hǎi
  476. de
  477. dòng
  478. zhí
  479. shàng
  480. yǎn
  481. le
  482. chǎng
  483. chǎng
  484. jīng
  485. xīn
  486. dòng
  487. 萬苦和大海里的動植物上演了一場場驚心動魄
  488. jiāo
  489. zhàn
  490.  
  491. jīng
  492. xiǎn
  493. de
  494. huà
  495. miàn
  496.  
  497. xià
  498. dǎn
  499. chàn
  500. xīn
  501. jīng
  502.  
  503. 交戰。一幅幅驚險的畫面,嚇得我膽顫心驚,
  504. gǎn
  505. shì
  506. jìng
  507. tóu
  508. le
  509.  
  510. jiù
  511. tóu
  512. zài
  513. tuǐ
  514. shàng
  515.  
  516. ǒu
  517. rán
  518. piǎo
  519. 不敢目視鏡頭了,我就把頭趴在腿上,偶然瞟
  520. shàng
  521. yǎn
  522.  
  523. zhèn
  524. xuān
  525. kàn
  526. dào
  527. zhè
  528. me
  529. dǎn
  530. xiǎo
  531.  
  532. shuō
  533. shì
  534. dǎn
  535. 上幾眼。陣宇軒看到我這么膽小,說我是個膽
  536. xīn
  537. guǐ
  538.  
  539. zhī
  540. jiàn
  541. zhuǎn
  542. jīng
  543. dīng
  544. zhe
  545. huà
  546. miàn
  547.  
  548. guāng
  549. 心鬼。只見他目不轉睛地盯著畫面,目光一刻
  550. méi
  551. yǒu
  552. kāi
  553. guò
  554.  
  555. hái
  556. huì
  557. shēng
  558. huì
  559. xiàng
  560. jiǎng
  561. jiě
  562. le
  563. hǎi
  564. 也沒有離開過,他還繪聲繪色地向我講解了海
  565. yáng
  566. shēng
  567. de
  568. zhī
  569. shí
  570.  
  571. tīng
  572. jīn
  573. jīn
  574. yǒu
  575. wèi
  576.  
  577. yǒu
  578. le
  579. zuò
  580. jiǎng
  581. 洋生物的知識,我聽得津津有味。有了他做講
  582. jiě
  583. yuán
  584.  
  585. dǎn
  586. lái
  587. le
  588.  
  589. kàn
  590. shí
  591. fèn
  592. tóu
  593. le
  594. 解員,我膽子也大起來了,看得也十分投入了
  595.  
  596. diàn
  597. yǐng
  598. zhī
  599. jiào
  600. le
  601.  
  602. zhēn
  603. shì
  604. yóu
  605. wèi
  606. jìn
  607. ā
  608.  
  609. 。電影不知不覺得閉幕了。真是意猶未盡啊!
  610.  
  611.  
  612. huí
  613. lái
  614. de
  615. shàng
  616.  
  617. men
  618. hái
  619. zài
  620. méi
  621. wán
  622. méi
  623. le
  624. tán
  625. lùn
  626. zhe
  627.  回來的路上,我們還在沒完沒了地談論著
  628. diàn
  629. yǐng
  630. de
  631. qíng
  632. jiē
  633.  
  634. tōng
  635. guò
  636. kàn
  637. le
  638. zhè
  639. chǎng
  640. diàn
  641. yǐng
  642.  
  643. ràng
  644. xué
  645. dào
  646. 電影里的情節。通過看了這場電影,讓我學到
  647. le
  648. shǎo
  649. qián
  650. dǒng
  651. de
  652. xīn
  653. zhī
  654. shí
  655.  
  656. hái
  657. yào
  658. xiè
  659. xiè
  660. de
  661. hǎo
  662. tóng
  663. 了不少以前不懂的新知識。還要謝謝我的好同
  664. xué
  665. zhèn
  666. xuān
  667.  
  668. dài
  669.  
  670. cái
  671. ràng
  672. néng
  673. bǎo
  674. yǎn
  675.  
  676. 學陣宇軒,帶我一起去。才讓我能大飽眼福,
  677. kāi
  678. yǎn
  679. jiè
  680.  
  681. 大開眼界。
  682.  
  683.  
  684.  
    
   無注音版:日記一則
    9月8日晴星期日
    今天是星期日,天氣特別炎熱,窗外的小樹上幾只知了不停地在叫著,好熱啊!好熱啊!突然,一陣清脆的電話鈴聲打破了家里的寧靜。原來是我的好同學陣宇軒打來的,要帶我去椒江看3D電影。聽到這個好消息,我高興的手舞足蹈。
    不一會兒,他媽媽開車來我家接我了,上車后,我看到了好久沒有見面的陣宇。奇怪的是,我們見面后,誰也沒有主動和誰打招呼,好像成了陌生人一樣了。我想應該是可好久沒有見面了有點生疏了,感覺都有點害羞。他媽媽的一句玩笑打破了我們尷尬的局面。“怎么啦!你們兩個都成了啞巴了。”我們倆聽了撲哧一聲笑了,漸漸地我們開始找話題了,談天說地,訴說暑期開心快樂的事。
    不一會兒就到了椒江電影院,門口還冷冷清清的,一看時間,我們是早到了半個小時。阿姨買來了兩桶爆米花,我們就座下來津津有味的起了吃來。時間到了開始檢票了,工作人員發給我們一每人一副專用眼鏡。我戴上眼鏡神氣極了,對著鏡子一照,嗬!還真是個小帥哥了。他看看我,我看看他,我們會心的笑了。然后我們興致勃勃找到自己的位置對號入座。
    電影十一點三十分如約開影,我們連忙帶上眼鏡專心致志地看了起來,這場電影題目叫《深海探奇》主要講述了一只小海龜從蛋殼里出來后,十五年后,小海龜長大了,變成了一個大海龜。它決定去大海里去探險,在這探險途中遇到了重重困難。聰明的海龜歷盡了千幸萬苦和大海里的動植物上演了一場場驚心動魄交戰。一幅幅驚險的畫面,嚇得我膽顫心驚,不敢目視鏡頭了,我就把頭趴在腿上,偶然瞟上幾眼。陣宇軒看到我這么膽小,說我是個膽心鬼。只見他目不轉睛地盯著畫面,目光一刻也沒有離開過,他還繪聲繪色地向我講解了海洋生物的知識,我聽得津津有味。有了他做講解員,我膽子也大起來了,看得也十分投入了。電影不知不覺得閉幕了。真是意猶未盡啊!
    回來的路上,我們還在沒完沒了地談論著電影里的情節。通過看了這場電影,讓我學到了不少以前不懂的新知識。還要謝謝我的好同學陣宇軒,帶我一起去。才讓我能大飽眼福,大開眼界。
    

   小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

   Powered by 小學生日記大全www.inpoker88.com© 2012 www.inpoker88.com Inc.
   Copyright © 2010 小學生日記大全

   辽宁11选5 www.baidubocai.com:新疆| www.kyriakosandkolette.com:中山市| www.rememberforeverphotography.com:邵武市| www.savvytravelshop.com:洛南县| www.rdkfw.cn:舟曲县| www.qytchbjx.net.cn:镇雄县| www.thesokolcompany.com:辽源市| www.muyeyan.com:华亭县| www.bebeksekeri-tr.com:江门市| www.accommodations-around-the-world.com:滦南县| www.leijindianqi.com:德化县| www.salon-as.com:永胜县| www.idccommunity.com:大名县| www.szpuno.com:永济市| www.bzsoft.org:新沂市| www.yiju188.com:进贤县| www.snmp-thermometer.com:镇原县| www.687090.com:富川| www.h20proof.com:平乡县| www.cocina-online.net:湖州市| www.360allred.com:邵东县| www.jordantrainerprime.com:扶绥县| www.oudianfamen.com:仙桃市| www.gx-gad.com:宜章县| www.hobigoods.com:郎溪县| www.3654388.com:分宜县| www.alexanderday.net:濉溪县| www.woodenfences.org:陈巴尔虎旗| www.rq6.net:桑日县| www.janepell.com:宝清县| www.sqbaijiu.com:洛川县| www.hibiscus-cottages.com:新干县| www.bzsoft.org:惠水县| www.ghyakeli.com:涿州市| www.137170.com:双城市| www.lbgnjy.com:株洲县| www.lainiyin.com:蓝田县| www.mindsonthemarkets.com:西乌珠穆沁旗| www.awov.org:明溪县| www.my-testimony.org:蒙城县| www.animerica-extra.com:文昌市| www.5566zy.com:田东县| www.mfbbn.com:临桂县| www.fmciudad9070.com:资讯| www.wphammer.com:安吉县| www.suntikputihdahlia.net:阳泉市| www.apexelpaso.com:黔西县| www.kk43kk.com:扎兰屯市| www.1314xing.com:织金县| www.ccredimix.com:无锡市| www.skatesharks.com:江北区| www.amummy.com:邢台县| www.jybncm.com:宜城市| www.huthug.com:桓仁| www.919772.com:南宫市| www.tjbgl.com:黄浦区| www.p5539.com:色达县| www.listensoulution.com:佳木斯市| www.zdrowienatalerzu.com:荔波县| www.jasmineevanscoach.com:托里县| www.jacobswelldrilling.net:潍坊市| www.acllo.com:望奎县| www.zjlcbj.com:阿拉善左旗| www.52nnt.com:苏尼特右旗| www.encore-codastore.com:邵阳市| www.african-solar.com:于都县| www.41en.com:合水县| www.hg10345.com:千阳县| www.techtranindia.com:珠海市| www.friendsshelter.com:承德市| www.kqjcs.cn:中牟县| www.xdemachinery.com:淳安县| www.tinytoonkidswear.com:辛集市| www.xianguoss.com:宜丰县| www.cp5592.com:昭苏县| www.aolcoaches.com:浮梁县| www.lmpzw.cn:马鞍山市| www.kylegreerrocks.com:大姚县| www.office-mode.com:扬州市| www.mmnnb.com:高邮市| www.shfyhg.com:穆棱市| www.ylahl.com:潜山县| www.socllink.com:鸡泽县| www.classifiedscolumn.com:顺平县|