1. <tt id="aikme"></tt> <tt id="aikme"></tt>
   <rt id="aikme"></rt>
  2. <tt id="aikme"><noscript id="aikme"></noscript></tt>
  3. <rp id="aikme"></rp>
   <source id="aikme"><meter id="aikme"></meter></source>
   <rt id="aikme"></rt>
  4. <rt id="aikme"></rt>
   <source id="aikme"><nav id="aikme"></nav></source>
   小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 拉 歌

   拉 歌

  5. 拉歌
  6.  
  7.  
  8.  
  9. xìng
  10. yuàn
  11.  
  12. lái
  13.  
  14. lái
  15.  
  16. xìng
  17. yuàn
  18.  
  19.  
  20.  “幸福苑,來一個!來一個,幸福苑!…
  21.  
  22.  
  23. cāi
  24.  
  25. men
  26. zài
  27. gàn
  28. shí
  29. me
  30.  
  31. duì
  32. le
  33.  
  34. men
  35. zhèng
  36. zài
  37. …”你猜,我們在干什么?對了,我們正在拉
  38. ne
  39. zhè
  40. men
  41. jun1
  42. xùn
  43.  
  44. de
  45. xué
  46. suī
  47. shì
  48. fēi
  49. cháng
  50. 歌呢這次我們去軍訓,其他的學得雖不是非常
  51. hǎo
  52.  
  53. dàn
  54. néng
  55. suàn
  56. chà
  57.  
  58. xué
  59. zuì
  60. hǎo
  61. de
  62. yīng
  63. gāi
  64. shì
  65. zhè
  66. 好,但也不能算差,學得最好的應該是這拉歌
  67. le
  68.  
  69. 了。
  70.  
  71.  
  72. gāng
  73. kāi
  74. shǐ
  75. men
  76. zhī
  77. shì
  78. wán
  79. wán
  80.  
  81. xùn
  82. liàn
  83. jiān
  84. shí
  85. jiān
  86.  
  87.  剛開始我們也只是玩玩,訓練間隙時間,
  88. men
  89. bān
  90. nèi
  91. biàn
  92. fèn
  93. chéng
  94. liǎng
  95. fāng
  96. zhèn
  97. nán
  98. fāng
  99.  
  100. měi
  101. 我們班內便分成兩大方陣男女各一方。每次拉
  102. zǒng
  103. shì
  104. men
  105. shēng
  106. zhàn
  107. shàng
  108. fēng
  109.  
  110. yīn
  111. wéi
  112. shēng
  113. rén
  114. duō
  115. shì
  116. zhòng
  117.  
  118. 歌總是我們女生占上風,因為女生人多勢眾,
  119. yòu
  120. yǒu
  121. xià
  122. jiāo
  123. guān
  124. de
  125. bāng
  126. zhù
  127.  
  128. nán
  129. shēng
  130. biān
  131. jiào
  132. gōng
  133. píng
  134.  
  135. 又有夏教官的幫助,男生那邊覺得不公平,大
  136. hǎn
  137. lǎo
  138. tiān
  139. gōng
  140.  
  141. zhī
  142. zěn
  143. me
  144. le
  145.  
  146. huì
  147. men
  148. nán
  149. 喊老天不公。也不知怎么了,不一會我們男女
  150. shuāng
  151. fàng
  152. móu
  153. ér
  154. hǎn
  155.  
  156.  
  157. xià
  158. jiāo
  159. guān
  160.  
  161. lái
  162.  
  163. lái
  164. 雙放不謀而合起大喊:“夏教官,來一個!來
  165.  
  166. xià
  167. jiāo
  168. guān
  169.  
  170.  
  171.  
  172.  
  173.  
  174. hǎn
  175. shí
  176. me
  177. hǎn
  178.  
  179. zài
  180. hǎn
  181. jiù
  182. 一個,夏教官!……”“喊什么喊,再喊就去
  183. xùn
  184. liàn
  185.  
  186.  
  187. xià
  188. jiāo
  189. guān
  190.  
  191. shēng
  192.  
  193. shuō
  194.  
  195. zhī
  196. hòu
  197.  
  198. měi
  199. dāng
  200. 訓練。”夏教官“生氣”地說。之后,每當我
  201. men
  202. yào
  203. qiú
  204. xià
  205. jiāo
  206. guān
  207. biǎo
  208. yǎn
  209. shí
  210.  
  211. zǒng
  212. zhè
  213. xùn
  214. liàn
  215. lái
  216. xià
  217.  
  218. 們要求夏教官表演時,他總拿這訓練來嚇唬,
  219.  
  220. shǐ
  221.  
  222. men
  223. yán
  224. xiàng
  225. duì
  226.  
  227. “迫使”我們無言相對。
  228.  
  229.  
  230. màn
  231. màn
  232. men
  233. jiù
  234. shí
  235. fèn
  236. huān
  237. le
  238.  
  239. bié
  240. shì
  241.    
  242.  慢慢地我們就十分喜歡拉歌了,特別是8
  243. xià
  244.  
  245. men
  246. xùn
  247. liàn
  248. wán
  249.  
  250. jiāo
  251. guān
  252. jiàn
  253. shí
  254. jiān
  255. hái
  256. zǎo
  257. jiù
  258. 下午,我們訓練完畢,教官見時間還早就和五
  259.  
  260.    
  261.  
  262. bān
  263. lián
  264. lái
  265.       
  266. wáng
  267. jiāo
  268. guān
  269. dài
  270. de
  271. xìng
  272. yuàn
  273. xiǎo
  274. xué
  275.  
  276.  
  277. 2)班聯合起來去PK王教官帶的幸福苑小學。“
  278. róng
  279.  
  280. lái
  281.  
  282. lái
  283.  
  284. róng
  285.  
  286.  
  287. èr
  288.  
  289. kuài
  290. kuài
  291. 戎徐,來一個!來一個,戎徐!一、二,快快
  292.  
  293.  
  294. èr
  295.  
  296. sān
  297.  
  298. kuài
  299. kuài
  300. kuài
  301.  
  302.  
  303. hái
  304. méi
  305. yǒu
  306. děng
  307. men
  308. fǎn
  309. yīng
  310. !一、二、三,快快快!”還沒有等我們反應
  311. guò
  312. lái
  313.  
  314. xìng
  315. yuàn
  316. jiù
  317. gěi
  318. men
  319. lái
  320. le
  321.  
  322. xià
  323. wēi
  324.  
  325.  
  326. 過來,幸福苑就給我們來了個“下馬威”,我
  327. men
  328. gān
  329. shì
  330. ruò
  331. shàng
  332. jiē
  333. zhe
  334.  
  335. xìng
  336. yuàn
  337.  
  338. lái
  339.  
  340. lái
  341. 們也不甘示弱馬上接著“幸福苑,來一個!來
  342.  
  343. xìng
  344. yuàn
  345.  
  346.  
  347. zhè
  348. xìng
  349. yuàn
  350. de
  351. xué
  352. shēng
  353. hái
  354. zhēn
  355. tīng
  356. huà
  357.  
  358. 一個,幸福苑!”這幸福苑的學生還真聽話,
  359. men
  360. gāng
  361. hǎn
  362.  
  363. men
  364. jiù
  365. chàng
  366. le
  367. lái
  368.  
  369.  
  370. tuán
  371. jié
  372. jiù
  373. shì
  374. 我們剛一喊,他們就唱了起來;“團結就是力
  375. liàng
  376.  
  377. tuán
  378. jié
  379. jiù
  380. shì
  381. liàng
  382.  
  383. zhè
  384. liàng
  385. shì
  386. tiě
  387.  
  388.  
  389.  
  390. děng
  391. men
  392. 量,團結就是力量,這力量是鐵……”等他們
  393. shēng
  394. wán
  395.  
  396. men
  397. chéng
  398. shèng
  399. zhuī
  400. ràng
  401. men
  402. yǒu
  403. chuǎn
  404. de
  405. 歌聲一完,我們乘勝追擊不讓他們有喘氣的機
  406. huì
  407.  
  408. jiē
  409. zhe
  410. men
  411. yòu
  412. gāo
  413. hǎn
  414.  
  415.  
  416. xìng
  417. yuàn
  418.  
  419. lái
  420.  
  421. lái
  422. 會,接著我們又高喊;“幸福苑,來一個!來
  423.  
  424. xìng
  425. yuàn
  426.  
  427.  
  428.  
  429.  
  430.  
  431. róng
  432.  
  433. lái
  434.  
  435. lái
  436. 一個,幸福苑!……”“戎徐,來一個!來一
  437.  
  438. róng
  439.  
  440.  
  441.  
  442.  
  443. xìng
  444. yuàn
  445. kāi
  446. shǐ
  447. gāo
  448. shēng
  449. hǎn
  450.  
  451. zhè
  452. 個,戎徐!……”幸福苑也開始高聲大喊。這
  453. shuí
  454. ruǎn
  455.  
  456. dàn
  457. jīng
  458. guò
  459. lún
  460.       
  461. hòu
  462.  
  463. xìng
  464. yuàn
  465. de
  466. xué
  467. shēng
  468. 次誰也不服軟,但經過幾輪PK后,幸福苑的學生
  469. rán
  470.  
  471. zhàn
  472. bài
  473.  
  474.  
  475. yòu
  476. chàng
  477.  
  478. tuán
  479. jié
  480. jiù
  481. shì
  482. liàng
  483.  
  484.  
  485. 依然“戰敗”,又唱起《團結就是力量》,我
  486. men
  487. dōu
  488. xiǎo
  489. shēng
  490.  
  491.  
  492. zěn
  493. me
  494. yòu
  495. shì
  496. zhè
  497. shǒu
  498.  
  499.  
  500. zhè
  501. xià
  502. 們都小聲嘀咕:“怎么又是這一首?”這下子
  503. wáng
  504. jiāo
  505. guān
  506. le
  507.  
  508. shuō
  509.  
  510.  
  511. men
  512. liǎng
  513. bān
  514.  
  515. men
  516. cái
  517. 王教官不服氣了,說:“你們兩個班,我們才
  518. bān
  519.  
  520. gōng
  521. píng
  522.  
  523. gōng
  524. píng
  525.  
  526.  
  527. wáng
  528. jiāo
  529. guān
  530. gāng
  531. shuō
  532. wán
  533.  
  534. 一個班,不公平,不公平。”王教官剛說完,
  535. men
  536. de
  537. xià
  538. jiāo
  539. guān
  540. còu
  541. le
  542. shàng
  543.  
  544. zhī
  545. men
  546. shuō
  547. le
  548. xiē
  549. shí
  550. 我們的夏教官湊了上去,也不知他們說了些什
  551. me
  552.  
  553. dào
  554. zuì
  555. hòu
  556. liǎng
  557. rén
  558. jìng
  559. rán
  560.  
  561.  
  562. le
  563. lái
  564.  
  565. men
  566. cái
  567. 么,到最后兩人竟然“打”了起來,我們才不
  568. guǎn
  569. men
  570. ne
  571.  
  572. hái
  573. shì
  574. wǎng
  575.  
  576. xìng
  577. yuàn
  578. pín
  579. pín
  580. 管他們呢!還是一如既往地拉歌,幸福苑頻頻
  581. chàng
  582.  
  583. men
  584. chàng
  585. de
  586. duō
  587. shù
  588. shì
  589.  
  590. tuán
  591. jié
  592. jiù
  593. shì
  594. liàng
  595.  
  596.  
  597. tīng
  598. 唱歌,他們唱的多數是《團結就是力量》,聽
  599. men
  600. kuài
  601. yào
  602. yūn
  603. le
  604.  
  605. dàn
  606. cóng
  607. zhōng
  608. què
  609. gěi
  610. le
  611. men
  612. 得我們幾乎快要暈了,但從拉歌中卻給了我們
  613. shǎo
  614.  
  615. 不少樂趣。
  616.  
  617.  
  618.  
  619. tīng
  620. shuō
  621.  
  622. shì
  623. jun1
  624. yíng
  625. shēng
  626. huó
  627. zhōng
  628. shì
  629.  拉歌,聽爺爺說,是軍營生活中鼓舞士氣
  630.  
  631. huó
  632. yuè
  633. wén
  634. huà
  635. fēn
  636. de
  637. zhǒng
  638. fāng
  639. shì
  640.  
  641. jīng
  642. guò
  643. zhè
  644. jun1
  645. xùn
  646. shēng
  647. 、活躍文化氣氛的一種方式。經過這次軍訓生
  648. huó
  649. de
  650. shí
  651. jiàn
  652.  
  653. gǎn
  654. shòu
  655. dào
  656. què
  657. shí
  658. néng
  659. men
  660. de
  661. shì
  662. 活的實踐,我也感受到它確實能鼓舞我們的士
  663.  
  664. 氣。
  665.  
  666.  
  667.  
    
   無注音版:拉 歌
    拉歌
    “幸福苑,來一個!來一個,幸福苑!……”你猜,我們在干什么?對了,我們正在拉歌呢這次我們去軍訓,其他的學得雖不是非常好,但也不能算差,學得最好的應該是這拉歌了。
    剛開始我們也只是玩玩,訓練間隙時間,我們班內便分成兩大方陣男女各一方。每次拉歌總是我們女生占上風,因為女生人多勢眾,又有夏教官的幫助,男生那邊覺得不公平,大喊老天不公。也不知怎么了,不一會我們男女雙放不謀而合起大喊:“夏教官,來一個!來一個,夏教官!……”“喊什么喊,再喊就去訓練。”夏教官“生氣”地說。之后,每當我們要求夏教官表演時,他總拿這訓練來嚇唬,“迫使”我們無言相對。
    慢慢地我們就十分喜歡拉歌了,特別是8日下午,我們訓練完畢,教官見時間還早就和五(2)班聯合起來去PK王教官帶的幸福苑小學。“戎徐,來一個!來一個,戎徐!一、二,快快!一、二、三,快快快!”還沒有等我們反應過來,幸福苑就給我們來了個“下馬威”,我們也不甘示弱馬上接著“幸福苑,來一個!來一個,幸福苑!”這幸福苑的學生還真聽話,我們剛一喊,他們就唱了起來;“團結就是力量,團結就是力量,這力量是鐵……”等他們歌聲一完,我們乘勝追擊不讓他們有喘氣的機會,接著我們又高喊;“幸福苑,來一個!來一個,幸福苑!……”“戎徐,來一個!來一個,戎徐!……”幸福苑也開始高聲大喊。這次誰也不服軟,但經過幾輪PK后,幸福苑的學生依然“戰敗”,又唱起《團結就是力量》,我們都小聲嘀咕:“怎么又是這一首?”這下子王教官不服氣了,說:“你們兩個班,我們才一個班,不公平,不公平。”王教官剛說完,我們的夏教官湊了上去,也不知他們說了些什么,到最后兩人竟然“打”了起來,我們才不管他們呢!還是一如既往地拉歌,幸福苑頻頻唱歌,他們唱的多數是《團結就是力量》,聽得我們幾乎快要暈了,但從拉歌中卻給了我們不少樂趣。
    拉歌,聽爺爺說,是軍營生活中鼓舞士氣、活躍文化氣氛的一種方式。經過這次軍訓生活的實踐,我也感受到它確實能鼓舞我們的士氣。
    

   小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

   Powered by 小學生日記大全www.inpoker88.com© 2012 www.inpoker88.com Inc.
   Copyright © 2010 小學生日記大全

   辽宁11选5 www.dgyqci.com:绥滨县| www.myumldesigner.com:论坛| www.chery-ruixiang.com:东丰县| www.dllzjt.com:库尔勒市| www.bethesdauk.com:呼图壁县| www.trsnspls.com:宜章县| www.fengxiangfa.com:朝阳市| www.1212312.com:青铜峡市| www.ffbjw.com:胶南市| www.howlget.com:乌兰察布市| www.0735qy.com:贵阳市| www.fenggongsi.com:海安县| www.the-kish.com:南康市| www.value-jp.com:准格尔旗| www.okumakayricaliktir.net:长岛县| www.jishou5.com:海口市| www.treasuredspotbookreviews.com:山西省| www.anlson.com:锡林郭勒盟| www.bebeksekeri-tr.com:临沭县| www.fjgwg.com:闸北区| www.9e-9e.com:浙江省| www.corsetcollege.com:淮安市| www.wtclao.com:汾西县| www.eprsdxx.com:东乌| www.medicalhealthblog.com:苍溪县| www.futurecitieschina.com:龙口市| www.seasontip.com:湖州市| www.zzcsfs.com:崇左市| www.aganinsuranceagency.com:木兰县| www.52okcar.com:册亨县| www.2eos.com:平潭县| www.posthostelprague.com:常熟市| www.losninosdelrey.org:双城市| www.diaoseng.com:兴山县| www.zshxyl.com:台北市| www.lsyteam.com:安庆市| www.chadathaihouse.com:潞西市| www.xirunjiaoyu.com:永寿县| www.amnestyforanimals.org:蒙城县| www.mtpgm.com:山阴县| www.findnewyorkmuseums.com:浦东新区| www.0539jf.com:舒城县| www.zslicaixd.com:武夷山市| www.iidcs.com:江源县| www.d3mm.com:昆明市| www.in2demo.com:乌兰浩特市| www.taikunco.com:平山县| www.valsogtc.com:博兴县| www.daliancreation.com:柘城县| www.mfggn.com:托克逊县| www.gvrfr.com:新蔡县| www.bling2day.com:嘉禾县| www.hoausp.com:长寿区| www.qz553.com:白沙| www.guoshiyan.com:麻阳| www.tredadlar.com:北票市| www.saftlaw.com:溧水县| www.teddyoung.org:永顺县| www.xyyueqi.com:馆陶县| www.51pag.com:乌苏市| www.madlypopn.com:阿合奇县| www.mmairan.com:健康| www.101ddsnappers.com:天峻县| www.kingsfishing.com:哈巴河县| www.blogcampghana.com:自贡市| www.jyyxnm.com:繁昌县| www.mq665.com:巨鹿县| www.quizonerp.com:永靖县| www.zamanbook.com:永嘉县| www.libertytechs.com:宁陕县| www.ssmoban.com:西充县| www.kathyleegifford.com:托克托县| www.sufeautolights.com:广州市| www.znfyw.cn:故城县| www.table-nico.com:竹溪县| www.digishoppy.com:内江市| www.shguwanpm.com:饶河县| www.usuariointernet.net:左贡县| www.bin-heart.com:湘西| www.qbjsc.com:涞源县| www.ninareviews.com:平乡县| www.paltinumxtal.com:同心县| www.mehmet-ali.net:龙陵县| www.cp6557.com:涟水县|